close

文言虛詞練習:莫

分數:___/20

sy_2010073120581336109  

  試語譯以下畫有底線的句子。

句子

詞譯

() 橫行天下,雖困四夷,人莫不貴

 

() 是姦人將以盜名於晻世者也,險莫大焉

 

() 今世俗之亂君,鄉曲之儇子,不美麗姚冶,奇衣婦飾,血氣態度擬於女子。

 

() 立以為仲父,而貴戚莫之敢妒也。

 

() 四海之內若一家,通達之屬莫不從服

 

() 凡人莫不欲安榮而惡危辱,故唯君子為能得其所好,小人則日徼其所惡。

 

() 如是,則臣下百姓莫不以詐心待其上矣。

 

() 夫是之謂至約,樂莫大焉

 

() 出若入若,天下莫不均平

 

() 百官則將齊其制度,重其官秩,若是、則百吏莫不畏法而遵繩矣

 

(十一) 撥亂世反之正,莫近於春秋

 

(十二) 於是老子迺著書上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知其所終

 

(十三) 夫魯,墳墓所處,父母之國,國危如此,二三子何為莫出

 

(十四) 以撫泗上諸侯,誅暴齊以服彊晉,利莫大焉

 

(十五) 小人哉樊須也!上好禮,則民莫敢不敬

 

(十六) 故竊為大王計,莫如一韓、魏、齊、楚、燕、趙以從親,以畔秦。

 

(十七) 夫以大王之賢與齊之彊,天下莫能當

 

(十八) 夫燕、秦俱事齊,則大王號令天下,莫敢不聽

 

(十九) 公語三日,境內莫有衣紫者

 

(二十) 為大王計,莫如事秦

 

 

文檔可按WORD圖示下載:2000px-Microsoft_Word_2010_Icon-1.svg.png  

arrow
arrow

    Miss Lam 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()